ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1.С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "ПМГРУП 1" ООД, вписано с седалище гр. София и адрес на управление :
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
район р-н Слатина
ж.к. Гео Милев, бл. 145, вх. А, ет. 1, ап. 1, като „ТЪРГОВЕЦ“ и неговите клиенти, като „ПОТРЕБИТЕЛ“ на интернет сайта на pm-group.bg

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта pm-group.bg, потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

1.3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя дизайна pm-group.bg, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване.

1.4 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на два работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение или обаждане до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. 

ІІ. Поверителност на предоставените данни

2.1. Личните данни, които ТЪРГОВЕЦЪТполучава при при сключване на договор за продажба, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. 

2.2. ТЪРГОВЕЦЪТ изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2.3. С въвеждането на личните данни в системата на ТЪРГОВЕЦЪТ, потребителят следва да бъде информиран, че на неговия e-mail няма да бъдат изпращани каквито и да е рекламни съобщения. 

|||. Ползване на pm-group.bg

3.1. При използването на интернет страницата на PM-GROUP.BG, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, PM-GROUP.BG или всяко друго лице, с което PM-GROUP.BG има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

3.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на PM-GROUP.BG са собственост на ТЪРГОВЕЦА.

3.3. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието наpm-group.bg, без изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА, освен ако използването е с некомерсиална цел. 

|V. Поръчка, договор и плащане на цената

4.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в pm-group.bg. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦЪТ и Потребителят се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА.

4.2. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват на следващия първи работен ден. 

4.3. Посочените на pm-group.bg цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя. 

4.4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си на отказ на продажба по свое решение.

4.5. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт или по банков път по сметка на ТЪРГОВЕЦА:

BG95FINV91505216734367 в Първа инвестиционна банка .

БАНКА: „ПИБ” АД

BIC: FINVBGSF

V. Доставка 

5.1. Доставката на поръчан чрез pm-group.bg продукт се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС* до посочения от потребителя адрес или до офис на куриерската фирма. Цената на доставката е в зависимост от разстоянието, размера и теглото на доставката, тарифите са по ценоразпис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Цената за доставка се конкретизира от ТЪРГОВЕЦЪТ, при потвърждаване на заявката.
 
Пример: за гр.София – единична доставка за 1бр.бутилка е 5лв с ДДС;

5.2. Доставка за София се извършва до 1 работен ден, в периода от 9 до 18 часа.

5.3. Доставка за страната се извършва до 2 работни дни,в периода от 9 до 18 или според графика на посещение на куриерската фирма.

5.4. Всяка пратка е придружена с опция за преглед преди да бъде заплатена от купувача. 

5.5 При поръчка под 150 лв с ДДС, цената за доставка се поема от Потребителят.

При поръчка над 150 лв с ДДС, цената  на доставка е за сметка на ПМ ГРУП1 ООД. Доставката е до офис на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС*.

*ТЪРГОВЕЦЪТ може да избира куриерът по целесъобразност.

VІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка
 
6.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 14 дни след закупуването на стоката. Дефект причинен от Потребителя не подлежи на рекламация. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на Потребителя.

6.2. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената.
 
6.3. Търговецът  отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до един месец след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
 
6.4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между връщане на стокатаили замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ТЪРГОВЕЦА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 
6.5. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по точка 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114от Закон за защита на потребителите.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.
 
6.6. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113от Закон за защита на потребителите., той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонтна една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115от Закон за защита на потребителите., е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 
6.7. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до три месеца, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

6.8. Отказ от поръчка

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Срокът за връщате е 14-дни от получаването на стоката от потребителя или трето, посочено от него лице, различно от превозвача.Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до ТЪРГОВЕЦА са за сметка на потребителя, като връщането става до офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Доставчикът възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 10 работни дни или с наложен платеж по Еконт, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. 

Когато потребител връща закупена от pm-group.bg, сумата за стоката се възстановява след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.6.4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Доставчика. 

VII. Срок за доставка

Поръчките, направени в делничен ден (от понеделник до петък) до 16:00 часа, пристигат на следващия ден.
Поръчките, направени в почивните дни (събота и неделя или национални празници) се изпращат на първия работен ден и пристигат на втория работен ден.

VIII. Обратна връзка
Ако след като оформите поръчката си, адреса за доставка е недействителен или непълен, ще получите телефонно обаждане за урочнение на ареса.

IX. Спорове

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес. 

За неуточнените от тези общи условия положения, се прилагат съответните законови разпоредби.

Всички възникнали спорове между страните се уреждат от законодателството на Република България.